ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت با انحطاط و صعود با سقوط جامعه تأثیر دارد. ازدواح دارای آثار و نتایج بسیاری از جمله، ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، پاکدامنی و عفاف و نتایج متعدد دیگر. از این رو، اسلام به عنوان یک مکتب آسمانی – آن را نه تنها کاری محبوب و مقدس دانسته، بلکه جوانان را موکداً بدان توصیه کرده است.

ازدواج از این نظر که عاملی برای نجات از آلودگی، موجبی برای نجات از تنهایی و سببی برای بقای نسل است، خودداری از آن همیشه سبب ایجاد بی تعادلی، نابهنجاری رفتاری و زمانی هم فساد شخصیت و حتی بیماری جسمی می گردد. بنابراین، بهترین و بالاترین نعمت ها برای هر زن و مرد از نظر اسلام تشکیل خانواده است.1


در شرایط کنونی جامعه و با توجه به توسعه ی ارتباطات و تهاجم فرهنگی و رسانه ها، می توان امر ازدواج را از اهم واجبات به شمار آورد؛ زیرا متأسفانه لغزشگاه های فراوانی بر سر راه جوانان کشورمان ایجاد گردیده است به طوری که در این شرایط واقعاً «در جوانی پاک بودن شیوه ی پیغمبری است». بر این اساس اگر جوانانی احساس کند قادر به کنترل غرایز جنسی خود نیست، امر ازدواج بر او واجب است. بنابراین می توان گفت برای طیف وسیعی از جوانان، ازدواج حکم واجب را دارد، البته نباید بر گناه و خطا افتادن را صرفاً در مسایل جنسی و گناهان کبیره دانست؛ زیرا تأثیر منفی مجرد ماندن جوانان و غلیان شهوت در وجود ایشان موجب می شود با حالات ناشی از از این مسأله در واجباتشان خللی ایجاد شود مثلاً جوشش غریزه جنسی، توفیق کسب علم و یا عبادتی با حضور قلب را به او نمی دهد و گاه در پی سرخوردگی ها و بیم بر گناه افتادن، از روابط اجتماعی خود می کاهد و رفته رفته تأثیرات روانی این رفتار، موجب عصبی شدن و تندخویی او می گردد. سوابق دینی، مذهبی، تقوا و رشد فکری ما نمی تواند همیشه نگاهدارنده ی ما از لغزش ها باشد. پس اگر جوانی توفیق صیانت نفس خود را داشته باشد، نشانه ی رحمت خداست و بدیهی است که این رحمت برای ما زمانی تداوم می یابد که براساس قاعده لطف و رحمت خداوند حرکت کنیم و پیش برویم.2

……………………………………………………………

پی نوشت:

1- www.tebyan.net
2- امیرحسین مالکی پورفرد، مطلع مهر و راه کارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر، صص7-4

(برگرفته از متن تحقیق پایانی طلبه خانم مریم صادقی)

موضوعات: زن و خانواده  لینک ثابت